Konkursa “Sējējs 2024” NOLIKUMS       varpa bruna

Nolikums.pdf

I. Konkursa būtība

1. Konkurss “Sējējs 2024” (turpmāk – konkurss) ir Zemkopības ministrijas (turpmāk arī – ZM) rīkots ikgadējs pasākums, kura mērķis ir noteikt labāko ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā.

II. Konkursa norise

2. Konkurss notiek šādās nominācijās:
2.1. “Gada lauku saimniecība”;
2.2. “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā”;
2.3. “Ģimene lauku sētā”;
2.4. “Jaunais veiksmīgais zemnieks”;
2.5. “Gada vietējās pārtikas tirgotājs”;
2.6. “Bioloģiskā lauku saimniecība”;
2.7. “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”;
2.8. “Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks”;
2.9. “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā”.

3. Par konkursa dalībnieku nominācijā “Gada lauku saimniecība” var būt juridiska vai fiziska persona:
3.1. kura vismaz trīs gadus nodarbojas ar lauksaimniecības primāro produktu ražošanu ;
3.2. kuras ienākumi no lauksaimnieciskās ražošanas ir vismaz 50 procentu apmērā.

4. Par konkursa dalībnieku nominācijā “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā” var būt juridiska persona, kura vismaz vienu kalendāro gadu nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi.

5. Par konkursa dalībnieku nominācijā “Ģimene lauku sētā” var būt vienas ģimenes apsaimniekota lauku saimniecība:
5.1. kura veic pastāvīgu saimniecisko darbību;
5.2. kurā saimnieko ģimene vismaz divās paaudzēs.

6. Par konkursa dalībnieku nominācijā “Jaunais veiksmīgais zemnieks” var būt zemnieku saimniecības vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību īpašnieks:
6.1. kura vecums nepārsniedz 40 gadus;
6.2. kuram ir lauksaimnieciskā izglītība vai kurš studē Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (LBTU), vai mācās kādā lauksaimniecības profesionālās izglītības iestādē;
6.3. kurš saimniecībā saimnieko vismaz pēdējo (vienu) gadu, bet ne vairāk kā piecus gadus, un kura darbība ir saistīta ar lauksaimniecisko ražošanu.

7. Par konkursa dalībnieku nominācijā “Gada vietējās pārtikas tirgotājs” var būt juridiska persona, kura galvenokārt nodarbojas ar pārtikas mazumtirdzniecību un ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību atbilstoši šādiem NACE 2 kodiem 47.11, 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25.

8. Par konkursa dalībnieku nominācijā “Bioloģiskā lauku saimniecība” var būt juridiska vai fiziska persona:
8.1. kura saņēmusi bioloģiskās lauksaimniecības sertifikātu vienā no Pārtikas un veterinārā dienesta (turpmāk – PVD) apstiprinātajām kontroles institūcijām bioloģiskās lauksaimniecības jomā;
8.2. kurai pēdējā gada laikā nav noteikti ierobežojumi bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijā.

9. Par konkursa dalībnieku nominācijā “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā” var būt fiziska vai juridiska persona (izņemot biedrību, nodibinājumu un vietējo pašvaldību), kura:
9.1. ir īstenojusi projektu (īstenotajam projektam ir sākta uzraudzība) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”;
9.2. īstenojot projektu, ir sasniegusi projektā noteikto mērķi un projekta rezultāts ir sekmējis saimnieciskās darbības izaugsmi.

10. Par konkursa dalībnieku nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” var būt biedrības “Latvijas Mazpulki” mazpulku dalībnieks:
10.1. kurš aktīvi darbojas biedrībā ne mazāk kā piecus gadus;
10.2. kurš kvalitatīvi īsteno mazpulcēnu individuālos projektus un savā pagastā īstenojuši grupas projektus kādā no mazpulku darbības nozarēm:
10.2.1. vides izglītība un lauku vides sakopšana;
10.2.2. individuālo lauksaimniecisko prasmju apguve un uzņēmējdarbības iemaņu veicināšana;
10.2.3. lauku attīstības sekmēšana, vietējās sabiedrības aktivizēšana sabiedriskā labuma darbībai.

11. Par konkursa dalībnieku nominācijā “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” var būt fiziska persona, kas devusi izcilu ieguldījumu lauksaimniecības nozares attīstībā.

12. Konkursa dalībnieks šī nolikuma 2.1.–2.7. apakšpunktā minētajās nominācijās atbilst šādām prasībām (ja attiecināms):
12.1. ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) kā nodokļu maksātājs, un tam nav nodokļu maksājumu parādu, kas pārsniedz vienu procentu no saimniecības vai uzņēmuma neto apgrozījuma iepriekšējā pārskata gadā un kārtējā gadā līdz pārbaudes brīdim, bet ne vairāk kā 1000 euro, vai ir noslēdzis vienošanos ar VID par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu;
12.2. ir reģistrēts vai atzīts PVD kā pārtikas apritē iesaistīts uzņēmums, izņemot, ja saimniecība realizē augkopības primāros produktus galapatērētājam nelielā daudzumā;
12.3. sev piederošās lauksaimniecības dzīvnieku novietnes, ganāmpulkus un dzīvniekus ir reģistrējis Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – LDC) datubāzē, un ganāmpulkā tiek veikta pārraudzība;
12.4. PVD dzīvnieku reģistrā nav konstatējis pārkāpumus par izmaiņām un notikumiem ganāmpulkā;
12.5. pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīts par būtiskiem pārkāpumiem savas darbības jomā, kā arī par vides prasību neievērošanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem administratīvās atbildības jomā.

13. Par konkursa dalībniekiem atbilstošajā nominācijā nedrīkst pieteikt iepriekšējo trīs gadu konkursa laureātus.

14. Vienu konkursa dalībnieku drīkst pieteikt vienā atbilstošā nominācijā.

15. Konkursa dalībnieku šī nolikuma 2.1.-2.7. apakšpunktā minētajās nominācijās izvirza:
15.1. SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk – LLKC);
15.2. Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD);
15.3. citas ZM padotības iestādes;
15.4. pašvaldības;
15.5. nevalstiskās organizācijas, tostarp vietējās rīcības grupas;
15.6. atbilstīgas kooperatīvās sabiedrības;
15.7. fiziskās un juridiskās personas.

16. Fiziskā un juridiskā persona šī nolikuma 2.1.-2.7. apakšpunktā minētajās nominācijās var izvirzīt arī sevi vai savu uzņēmumu un saimniecību.

17. Konkursa dalībnieku šī nolikuma 2.8. apakšpunktā minētajā nominācijā izvirza biedrība “Latvijas Mazpulki”, vietējā pašvaldība vai sevi izvirza mazpulka dalībnieks.

18. Konkursa dalībnieku šī nolikuma 2.9. apakšpunktā minētajā nominācijā izvirza viena vai vairākas no šādām institūcijām:
18.1. Lauksaimniecības konsultatīvā padome (turpmāk – LKP) dalīborganizācijas;
18.2. ZM;
18.3. ZM padotības iestādes;
18.4. LLKC;
18.5. lauksaimnieku un pārtikas ražotāju nevalstiskās organizācijas;
18.6. Latvijas Lauksaimniecības un meža Zinātņu akadēmija;
18.7. atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

III. Konkursa norise un vērtēšana

19. Lai konkursa dalībnieku pieteiktu dalībai konkursā 2.1.-2.7. apakšpunktos minētajās nominācijās, līdz kārtējā gada 28. jūnijam piesaka pretendentu tiešsaistes pieteikuma formā tīmekļvietnē www.sejejs.lv, norādot pretendenta saimniecības vai uzņēmuma nosaukumu, atrašanās vietu (pagasts, novads, pilsēta), elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru (ja ir pieejami), izvirzīšanas konkursam pamatojumu un nepieciešamības gadījumā arī pievienojot papildus informāciju par pieteikto dalībnieku.

20. Pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa noslēguma LLKC un LAD apkopo visus pieteikumus, sadarbībā ar pašvaldībām un citām valsts institūcijām pārliecinās par konkursa dalībnieku atbilstību nolikuma 12. punkta prasībām un iesniedz dalībnieku pieteikumus ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļā (PSAN) līdz kārtējā gada 12. jūlijam:
20.1. PSAN iesniegtos pieteikumus 2.1.-2.8. apakšpunktos minētajām nominācijām nosūta dalībnieku vērtēšanas komisijām līdz 17. jūlijam;
20.2. Nominācijas “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” pretendentu pieteikumus PSAN nosūta izvērtēšanai LKP līdz kārtējā gada 17. jūlijam.

21. Konkursa dalībniekus šī nolikuma 2.1.-2.8. apakšpunktos minētajās konkursa nominācijās vērtē valsts sekretāra izveidotas dalībnieku vērtēšanas komisijas 4 līdz 5 locekļu sastāvā, kas:
21.1. elektroniski sazinās ar nominācijai pieteiktajiem pretendentiem un iegūst pretendentu elektronisku apliecinājumu dalībai konkursā;
21.2. šī nolikuma 2.3. apakšpunktā minētajā nominācijā visus dalībniekus vērtēšanas komisija vērtē klātienē vienā kārtā atbilstoši nominācijas vērtēšanas kritērijiem;
21.3. šī nolikuma 2.2., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. un 2.8. apakšpunktos minētajās nominācijās visus dalībniekus vērtēšanas komisija vērtē divās kārtās atbilstoši nominācijas vērtēšanas kritērijiem;
21.4. šī nolikuma 2.7. apakšpunktā minētajā nominācijā iegūst teritorijā esošās vietējās rīcības grupas, kura īstenoja sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 2014.-2020. gadam, elektronisku saskaņojumu;
21.5. neklātienē (attālināti) izvērtē, vai:
21.5.1. konkursa dalībnieks atbilst konkrētajai konkursa nominācijai šī nolikuma 3.-10. punktā izvirzītajām prasībām;
21.5.2. konkursa dalībnieks atbilst šī nolikuma 12. punktā izvirzītajām prasībām;
21.6. konkursa dalībniekus šī nolikuma 2.1., 2.2., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8. apakšpunktā minētajās konkursa nominācijās līdz kārtējā gada 16. augustam komisijas vērtē 1. kārtā attālināti un/vai izmantojot video tiešsaistes platformas vai citus elektroniskās saziņas līdzekļus un 2. kārtā klātienē izvērtē tos konkursa dalībniekus, kuri atbilst nolikumā minētajiem nosacījumiem atbilstoši konkrētās nominācijas vērtēšanas kritērijiem, kas ir minēti rīkojumā par ZM konkursu “Sējējs 2024” 2.-9. pielikumos. Vērtēšanas komisijas ir tiesīgas lūgt dalībniekiem iesniegt papildus informāciju par to saimniecisko darbību.
21.7. 1. kārtā attālināti izvērtētie pretendenti tiek rindoti pēc iegūtā vērtējuma (iegūtajiem punktiem) un trīs visaugstāk novērtētie pretendenti tiek izvirzīti konkursa 2. kārtai;
21.8. 2. kārtai izvirzītos pretendentus komisijas apmeklē un vērtē klātienē atbilstoši konkrētās nominācijas vērtēšanas kritērijiem, kas ir minēti rīkojumā par ZM konkursu “Sējējs 2024” 2.-9. pielikumos;
21.9. līdz kārtējā gada 23. augustam iesniedz vērtēšanas rezultātus PSAN apkopošanai, par laureātu izvirzot vienu no konkursa dalībniekiem, rezultātus apkopjot un noformējot atbilstoši rīkojumā par ZM konkursu “Sējējs 2024” 10. pielikumam.

22. Nominācijā “Gada lauku saimniecība” pretendentu izvērtēšanā konkursa dalībnieku vērtēšanas komisijai ir tiesības pieaicināt attiecīgās jomas ekspertus. Pieaicinātajiem ekspertiem nav balsstiesību konkursa dalībnieku izvērtēšanā.

23. Konkursa dalībnieku vērtēšanu nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” rīko biedrība “Latvijas Mazpulki”, kura līdz kārtējā gada 23. augustam iesniedz vērtēšanas rezultātus PSAN apkopošanai (uz e-pasta adresi Kaspars.Funts@zm.gov.lv), par laureātu izvirzot vienu no konkursa dalībniekiem, rezultātus apkopjot un noformējot atbilstoši rīkojumā par ZM konkursu “Sējējs 2024” 10. pielikumam.

24. Konkursa dalībniekus nominācijā “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” vērtē LKP locekļi, kuri līdz kārtējā gada 23. augustam elektroniski nosūta PSAN (uz e-pasta adresi Kaspars.Funts@zm.gov.lv) lēmumu par apbalvošanai izvirzītu vienu konkursa dalībnieku. Balvu vienai personai piešķir vienu reizi mūžā.

25. Zemkopības ministrs ar rīkojumu apstiprina konkursa pretendentu vērtēšanas rezultātus.

26. Valsts sekretārs apstiprina dalībnieku vērtēšanas komisijas.

IV. Konkursa uzvarētāji un to apbalvošana

27. Šī nolikuma 2.1.–2.6. apakšpunktā minētajās konkursa nominācijās:
27.1. laureātu apbalvo ar gada balvu “Sējējs” (lielo bronzas statuju), ZM diplomu un naudas balvu – 3000 euro;
27.2. laureāti tiek apbalvoti ar konkursa “Sējējs 2024” zīmi, kuru tie ir tiesīgi izmantot uz savas preces vai produkcijas iepakojuma, produkcijas vai pakalpojuma popularizēšanas materiālos (piemēram, tīmekļvietnēs, sociālajos tīkos, informatīvos/mārketinga pasākumos u.tml.) atbilstoši rīkojumā par ZM konkursu “Sējējs 2024” 11. pielikumam un šī nolikuma V nodaļai.

28. Konkursa nominācijā “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā”:
28.1. laureātu apbalvo ar gada balvu “Sējējs” (lielo bronzas statuju), ZM diplomu un naudas balvu – 2000 euro un attiecīgo vietējo rīcības grupu ar ZM diplomu un naudas balvu – 1000 euro;
28.2. nominācijas “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā” laureāti tiek apbalvoti ar konkursa “Sējējs 2024” zīmi, kuru tie ir tiesīgi izmantot uz savas preces vai produkcijas iepakojuma, produkcijas vai pakalpojuma popularizēšanas materiālos (piemēram, tīmekļvietnēs, sociālajos tīkos, informatīvos/mārketinga pasākumos u.tml.) atbilstoši rīkojumā par ZM konkursu “Sējējs 2024” 11. pielikumam un šī nolikuma V nodaļai.

29. Konkursa nominācijā “Rītdienas sējējs – mazpulka dalībnieks” kopējais naudas balvu fonds ir 1500 euro:
29.1. konkursa laureātu – mazpulka dalībnieku – apbalvo ar gada balvu “Sējējs” (lielo bronzas statuju), ZM diplomu un naudas balvu – 500 euro;
29.2. mazpulku, kura dalībnieks ir šīs nominācijas laureāts, apbalvo ar naudas balvu – 300 euro;
29.3. lai sekmētu skolu jaunatnes iesaisti Latvijas Mazpulku organizācijā un dažādās papildus izglītības, sabiedriskās un saimnieciskās darbības aktivitātēs, nominācijas vērtēšanas komisija var ieteikt piešķirt naudas balvas līdz 300 euro citiem konkursa dalībniekiem.

30. Konkursa nominācijā “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” laureātu apbalvo ar gada balvu “Sējējs” (lielo bronzas statuju), ZM diplomu un naudas balvu – 4000 euro.

31. Konkursa dalībniekus noslēguma svinīgajā ceremonijā apbalvo kārtējā gada rudenī.

32. Konkursa balvu fonda veidošanā var piedalīties iestādes, organizācijas, uzņēmumi vai privātpersonas.

V. Konkursa “Sējējs” zīmes lietošanas noteikumi

33. Zīmi var lietot tikai ar tā gada skaitli, kurā iegūta gada balva “Sējējs”.

34. Zīme ir izmantojama latviešu valodā.

35. Zīmei ir ovāla forma. Tās centrā ir izvietota konkursa “Sējējs” balvas (bronzas statujas) kontūra, ovāla iekšpusē augšējā daļā izvietots uzraksts “SĒJĒJS”, ovāla iekšpusē labajā un kreisajā pusē attēlotas vārpas. Ovāla ārmalā apakšējā daļā izvietots attiecīgā gada skaitlis. Ovāla ārmalā no labās uz kreiso pusi izvietots uzraksts “AR LEPNUMU PAR LABĀKAJIEM SAIMNIEKIEM LATVIJĀ”.

36. Zīmei ir divi dažādi veidi:
36.1. Konkursa “Sējējs 2024” zīmes lietošana uz gaiša fona;
36.2. Konkursa “Sējējs 2024” zīmes lietošana uz tumša fona.

37. Zīmi iespējams attēlot arī melnbaltās krāsās.

38. Zīmei ir jābūt novietotai tā, lai varētu to redzēt un atpazīt.

39. Zīmi var izvietot:
39.1. uz primārā iepakojuma, kas ir tiešā saskarē ar preci vai produktu;
39.2. uz sekundārā iepakojuma, kas tiek izmantots tirdzniecībai paredzētu produkcijas vienību kopīgai iepakošanai;
39.3. produkcijas vai pakalpojuma popularizēšanas materiālos.

40. Zīmei ir jābūt:
40.1. viegli saskatāmai;
40.2. izmēru ziņā proporcionālai iepakojumam vai vizuālajam materiālam. Zīmes minimālais lielums ir 18 x 13,5 mm, brīvais laukums ap zīmi ir 5 mm.

VI. Citi jautājumi

41. Komisijas pārstāvji, kuri tieši vai netieši ir ieinteresēti lēmuma pieņemšanā par vienu konkrētu dalībnieku vai kuriem ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņu objektivitāti, sevi atstādina un nepiedalās attiecīgās nominācijas dalībnieka vērtēšanā.

42. Ja tiek konstatēts, ka balvas “Sējējs 2024” laureāta rīcība vērtēšanas periodā nav ētiski savienojama ar konkursa “Sējējs 2024”mērķi – veicināt ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā – ZM var lemt par gada balvas anulēšanu.

VII. Konkursa dalībnieku personas datu apstrāde

43. Konkursa dalībnieku vērtēšanas nodrošināšanai tiek apstrādāti šādi konkursa dalībnieku personas dati:
43.1. pieteikumu veidlapās norādītie personas dati;
43.2. konkursa uzvarētāju apbalvošanas ceremonijas laikā uzņemtās fotogrāfijas ar konkursa dalībniekiem, kuras tiek izvietotas konkursa tīmekļvietnē.

44. Konkursa dalībnieku personas dati pieteikuma veidlapās nepieciešami konkursa dalībnieku izvērtēšanai atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem un uzvarētāju noteikšanai.

45. Fotogrāfiju ievietošana konkursa tīmekļvietnē nepieciešama, lai popularizētu konkursu un saimniecības un/vai personas, kas veikušas ieguldījumu Latvijas lauku attīstībā un lauksaimniecībā.

46. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:
46.1. attiecībā uz pieteikuma veidlapā norādītajiem datiem – datu subjekta (konkursa dalībnieka) piekrišana;
46.2. attiecībā uz apbalvošanas ceremonijas fotogrāfijām – apstrāde sabiedrības interesēs.

47. Pieteikumā norādīto personas datu apstrādi veic:
47.1. institūcijas, kurās iesniedz pieteikumus;
47.2. Zemkopības ministrija;
47.3. ZM valsts sekretāra izveidotas dalībnieku vērtēšanas komisijas;
47.4. LKP.

48. Konkursa dalībniekam ir tiesības iebilst pret viņa personas datu apstrādi. Ja dalībnieks izsaka iebildumu pret fotogrāfiju, kurā viņš redzams, izvietošanu konkursa tīmekļvietnē, ZM neizmanto vai izņem no tīmekļvietnes fotogrāfiju ar konkrēto dalībnieku.